Zlato 54 548,81 Kč/oz 2 388,72 $/oz -1.40%
Stříbro 713,17 Kč/oz 31,23 $/oz -2.44%
CZK/USD 22,84 Kč/USD 0.16%

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AUPORTAL S.R.O.

Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou vydané ve smyslu ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) jak pro fyzické osoby (včetně spotřebitelů), tak pro právnické osoby (dále jen „VOP“). Účelem těchto VOP je vymezit rozsah a podmínky vzájemných práv a povinností AuPortal a Klienta při zakoupení Zboží AuPortal Klientem a poskytnutí případných dalších souvisejících služeb.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ – VYMEZENÍ POJMŮ PRO ÚČELY TĚCHTO VOP

1.1. AuPortal: společnost AuPortal s.r.o., se sídlem Myslíkova 284/32, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČ: 29036071, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 161728.

1.2. Provozovny: jedná se provozovny (prodejny) AuPortal, a to (1) na adrese Myslíkova 284/32, 120 00 Praha 2 (vchod do prodejny je z Karlova náměstí), a (2) na adrese Dům pánů z Lipé, nám. Svobody 17, 602 00 Brno.

1.3. Klient: fyzická či právnická osoba, která s AuPortal uzavírá Smlouvu.

1.4. Smlouva: smlouva, uzavřená mezi AuPortal a Klientem, a to buď osobně na jedné z Provozoven anebo za pomoci prostředků komunikace na dálku (tj. skrze E-shop, telefonem nebo e-mailem), jejímž předmětem je zejména koupě Zboží Klientem a poskytnutí případných dalších souvisejících služeb. Smlouva je sjednávána v českém jazyce. Pokud tomu nebrání okolnosti na straně Klienta či AuPortal, je možné Smlouvu podle dohody stran uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.

1.5. Smluvní strany: souhrnné označení AuPortal a Klienta.

1.6. Zboží: jedná se o souhrnné označení veškerého zboží, které je nabízeno AuPortal jako prodávajícím. Je-li Zboží vyrobeno z drahého kovu (např. zlato či stříbro), je jeho cena určena v závislosti na výchylkách finančního trhu (k tomu viz níže definice Ceny), což má vliv na možnost Klienta spotřebitele odstoupit od Smlouvy v zákonné lhůtě, je-li tato uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (k tomu viz čl. 10.3 těchto VOP).

1.7.   Portál: internetové stránky AuPortal, tj. www.auportal.cz.

1.8.  E-shop: on-line obchod (e-shop) AuPortal, který je přístupný na Portálu.

1.9.  Uživatelský účet: jedná se o elektronický účet Klienta zřízený Klientovi AuPortalem v rámci Portálu v souladu s těmito VOP.

1.10. Cena: kupní cena za Klientem objednané Zboží. U Zboží, které je vyrobeno z drahého kovu, se Cena může velmi rychle a často měnit (Cena takového Zboží se mění dle pohybu cen příslušného drahého kovu na trzích). U takového Zboží pak platí tzv. fixace Ceny dle čl. 4.7. těchto VOP a Klient, který je spotřebitelem, nemůže odstoupit od Smlouvy dle ustanovení na ochranu spotřebitele (k tomu viz čl. 10.3. těchto VOP). Cena je na Portále v E-shopu uváděna v korunách českých (CZK) a/nebo v eurech (EUR) a Klient je tedy oprávněn provést nákup Zboží v měně dle své volby, kterou však po uzavření Smlouvy již není oprávněn měnit.

1.11. Poplatky za dodání Zboží: jak jsou definovány v čl. 6.3. těchto VOP,

1.12. Účet AuPortal: AuPortal má následující bankovní účty, na které přijímá od Klientů úhrady Cen za Zboží, a to podle toho, jestli je Cena stanovena v korunách českých (CZK) anebo v eurech (EUR) dle volby Klienta:

a) účet č. 243012081/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. v korunách českých (CZK), a 
b) účet č. 243012145/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. v eurech (EUR).

2. ZBOŽÍ, POKYNY K UŽÍVÁNÍ ZBOŽÍ

2.1. Na Portálu je uveden sortiment Zboží nabízený AuPortal, a to včetně Ceny za Zboží. Ceny jsou na Portálu uvedeny včetně všech souvisejících poplatků daně z přidané hodnoty (DPH) případně je uvedeno, že je dané Zboží od DPH osvobozeno nebo že se na něj vztahuje režim dle ustanovení § 90 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, to však s výjimkou Poplatků za dodání Zboží (k tomu viz čl. 6.3. těchto VOP). Sortiment Zboží a jeho Cena zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní Portálu. Tímto ustanovením není omezena možnost AuPortal uzavřít s Klientem smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.2. Veškerá prezentace sortimentu Zboží a jeho Cena umístěná na Portálu je informativního charakteru a AuPortal není povinen Smlouvu s Klientem uzavřít, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu (včetně těchto VOP). Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.3. Portál a tyto VOP obsahují také informace o Poplatcích za dodání Zboží. Informace o těchto nákladech však platí pouze v případech, kdy je Zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.4. K některým druhům Zboží jejich výrobce vystavuje tzv. certifikát pravosti. V případě, že k danému Zboží patří i certifikát pravosti, je tato skutečnost u daného druhu Zboží uvedena v rámci Portálu.

2.5. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že některé ze Zboží nabízené AuPortal může mít určité vlastnosti nebo způsob balení, který souvisí s charakterem Zboží a s tím, že Zboží tvoří převážně drahé kovy jako stříbro a zlato či jeho slitiny. V uvedené souvislosti proto Klient bere na vědomí, že pokud bude s takovým druhem Zboží nakládat jiným způsobem (odlišným způsobem) než AuPortal uvádí jako doporučení a pokyny pro užívání Zboží, může to vést k opotřebení Zboží. To může mít vliv na práva Klienta z vad v souvislosti s reklamací Zboží (k tomu viz čl. 9. těchto VOP).

2.6. V návaznosti na předchozí odstavec Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě, že se jedná o druh Zboží, které je vyrobeno ze stříbra, může dojít k tzv. oxidaci stříbra, která se projevuje černáním stříbra a vzniká v případě, že se stříbro ocitne v kontaktu se vzduchem. Jedná se tedy o nevyhnutelný proces, který je možné pouze zpomalit, a to vhodným skladováním stříbrných výrobků (nejlépe v suchu, temnu, v ochranné kapsli, sáčku nebo krabičce). Zoxidované stříbro je možné vyčistit odbornými metodami. V uvedené souvislosti bere Klient na vědomí a souhlasí s tím, že zčernání (oxidace) Zboží, které je ze stříbra, není vadou takového Zboží.

2.7. Pokyny a doporučení AuPortal k zacházení se Zbožím:

a) obecně pro všechny druhy Zboží z drahých kovů platí, že je nejlépe je uchovávat v suchu, temnu, v originálním balení (kapsli či zataveném plastovém obalu, pokud je takto Zboží baleno od výrobce), nebo v sáčku, krabičce či jiném obalu, který je určen jako vhodný pro daný druh Zboží. Obal pro daný druh Zboží je součástí Ceny Zboží (tedy je Zboží dodáno v takovém obalu) pouze v případě, že je tak inzerováno AuPortal v Portálu.

b) u Zboží v podobě zlatých nebo stříbrných investičních slitků do 100 g hmotnosti, které jsou zataveny v ochranném plastovém obalu s jedinečným výrobním číslem, který slouží zároveň jako certifikát pravosti, jakékoliv menší porušení takového obalu vážným způsobem znehodnocuje dané Zboží (i např. jen naprasklý plast nebo zlomený roh obalu), a to z toho důvodu, že není možné zajistit „přebalení“ takového druhu Zboží (tj. nový zatavený plastový obal),

c) u Zboží z drahých kovů, které je možné z jeho obalu vyndat bez jeho znehodnocení (k tomu viz předchozí písmeno b), AuPortal doporučuje s takovým Zbožím fyzicky nakládat (manipulovat) pouze ve speciálních rukavicích, aby nedošlo ke kontaktu drahého kovu s potem.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY NA PROVOZOVNĚ AUPORTAL

3.1. Základní možností k nákupu Zboží Klientem od AuPortal je jeho nákup a zároveň osobní převzetí Klientem na jedné z Provozoven AuPortal.

3.2. V případě, že je Klient vůči AuPortal v souvislosti se Smlouvou spotřebitelem ve smyslu občanského zákoníku a zakoupil Zboží osobně na jedné z Provozoven AuPortal, nevztahují se na takovou Smlouvu možnosti odstoupení od smlouvy ve smyslu čl. 10.3. těchto VOP.

4. UŽIVATELSKÝ ÚČET, OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY SKRZE E-SHOP

4.1. Klient provede objednání jím poptávaného Zboží prostřednictvím E-shopu, tedy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Objednání Zboží může být provedeno dle volby Klienta buď jednorázově za použití e-mailové adresy Klienta anebo po registraci Klienta, tj. po zřízení Uživatelského účtu Klienta. Objednávku Zboží jednorázově a rovněž zřízení Uživatelského účtu Klienta je možno provést pouze v případě osob starších 15 let (k tomu rovněž viz Zásady na ochranu osobních údajů).

4.2. Při zřízení Uživatelského účtu předá Klient AuPortal své identifikační údaje a kontaktní údaje (zejména funkční e-mailovou adresu) a zvolí si heslo. Jako uživatelské jméno může Klient použít pouze svoji e-mailovou adresu (dále také jen jako „uživatelské jméno“). Při registraci Uživatelského účtu musí Klient zadat funkční e-mailovou adresu, na kterou obdrží potvrzení o založení Uživatelského účtu (úspěšné registraci).

4.3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám. AuPortal nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Klienta.

4.4. Klient je oprávněn kdykoliv po AuPortal požadovat zrušení Uživatelského účtu, a to kontaktováním AuPortal na info@auportal.cz a/nebo jiným způsobem.

4.5. Pro objednání Zboží vyplní Klient objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace o:

•  objednávaném Zboží (objednávané Zboží „vloží“ Klient do elektronického nákupního košíku v E-shopu),
•  způsobu úhrady Ceny za Klientem vybrané Zboží, údaje o požadovaném způsobu dodání objednávaného Zboží a
•  informace o Poplatcích za dodání Zboží.

4.6. Před odesláním objednávky je Klientovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Klienta zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou ze strany AuPortal považovány za správné.

4.7. Odesláním objednávky ze strany Klienta (tj. okamžikem, kdy Klient v E-shopu „klikne“ na tlačítko „Potvrdit objednávku“):

a) dochází k fixaci Ceny za Klientem vybrané Zboží (tedy Cena se již nebude měnit), což Klient bere na vědomí zejména ve vztahu ke Zboží, které je vyrobeno z drahých kovů a jehož Cena je tak určena v závislosti na výchylkách finančního trhu, u kterého není Klient, který je spotřebitelem, oprávněn odstoupit od Smlouvy dle ustanovení na ochranu spotřebitelů (k tomu viz čl. 10.3. těchto VOP), a
b) takto odeslaná objednávka je pro Klienta závazná, a
c) Klient potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jakož i se Zásadami o ochraně osobních údajů (k tomu rovněž viz čl. 15.1. těchto VOP).

4.8. Po odeslání objednávky Klientem potvrdí AuPortal Klientovi její přijetí, a to na e-mail uvedený Klientem v Uživatelském účtu a/nebo při učinění objednávky bez zřízení Uživatelského účtu. Toto potvrzení není přijetím objednávky (akceptací) ze strany AuPortal a nemá za následek uzavření Smlouvy. K uzavření Smlouvy se vyžaduje přijetí objednávky (akceptace) ze strany AuPortal dle čl. 4.9. těchto VOP.

4.9. Smluvní vztah mezi AuPortal a Klientem dle tohoto článku těchto VOP vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je AuPortal zasláno Klientovi prostřednictvím elektronické pošty na e-mail uvedený Klientem v Uživatelském účtu a/nebo při učinění objednávky bez zřízení Uživatelského účtu (dále také jen jako „Akceptace“). Přijetí objednávky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím objednávky.

4.10. V případě vyčerpání zásob konkrétního Zboží, které bylo Klientem objednáno, AuPortal informuje Klienta (a to případně i současně s Akceptací objednávky ve zbývajícím rozsahu) o počtu kusů Zboží, které je AuPortal Klientovi schopen dodat, případně v jaké době. Tato informace je nabídkou AuPortal na uzavření Smlouvy za podmínek v takové informaci uvedených a akceptací těchto podmínek ze strany Klienta dochází k uzavření Smlouvy ohledně tohoto Zboží.

5. UZAVŘENÍ SMLOUVY SKRZE TELEFON NEBO E-MAIL

5.1. V případě, že Klient kontaktuje AuPortal telefonicky, a to na tel. čísle +420 227 044 000 anebo na jiném aktuálním čísle uvedeném na Portálu (tedy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku), a s AuPortal se dohodne na tom jaké Zboží a za jakou Cenu chce kupovat, bude mu ze strany AuPortal bezodkladně posláno na jím sdělenou e-mailovou adresu potvrzení objednávky společně s platebními údaji.

5.2. V případě, že Klient kontaktuje AuPortal prostřednictvím e-mailu, a to na info@auportal.cz anebo na jiném aktuálním e-mailu uvedeném na Portálu (tedy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku), s projevením zájmu o koupi Zboží s dostatečnou specifikací druhu Zboží včetně dalších nutných doprovodných informací (zejména o Klientem zvoleném způsobu dodání a úhradě Ceny Zboží), bude mu ze strany AuPortal bezodkladně posláno na jím použitou e-mailovou adresu potvrzení objednávky společně s platebními údaji. Případně může být Klient ze strany AuPortal požádán ať už telefonicky nebo e-mailem o doplnění údajů pro kompletaci jeho objednávky.

5.3. Potvrzení objednávky dle čl. 5.1. a/nebo 5.2. těchto VOP bude zejména obsahovat označení Klientem vybraného Zboží, jeho Cenu, způsob dodání, informace o Poplatcích za dodání Zboží, údaje pro platbu společně s uvedením čísla Účtu AuPortal a případně rovněž variabilním symbolem, je-li ze strany AuPortal vyžadován (dále také jen jako „Potvrzení objednávky“). Za Potvrzení objednávky se pro účely těchto VOP a Smlouvy považuje rovněž potvrzení ve smyslu čl. 7.5 písm. b) těchto VOP.

5.4. Smluvní vztah mezi AuPortal a Klientem dle tohoto článku těchto VOP vzniká doručením Potvrzení objednávky Klientovi na jeho e-mailovou adresu.

6. DODÁNÍ A PŘEPRAVA ZBOŽÍ

6.1. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zboží může být buď skladem na některé z Provozoven (jak je výslovně uvedeno na Portálu), kdy je výslovně uvedena u každého druhu Zboží i jeho dostupnost, nebo může být Zboží tzv. na cestě. Je-li Zboží tzv. na cestě, Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že takové Zboží bude dodáno nejdříve po době předpokládaného naskladnění, která se však může ještě měnit (dále také jen jako „Nenaskladněné Zboží“). V uvedené souvislosti bere Klient na vědomí a souhlasí s tím, že pokud si v rámci objednávky Zboží vybere i Nenaskladněné Zboží, bude takové Zboží připraveno k vyzvednutí a/nebo bude odesláno až poté, co bude naskladněno všechno Klientem vybrané Zboží, leda se Klient s AuPortal dohodne jinak.

6.2. Klient si v rámci uzavření Smlouvy rovněž musí zvolit jeden ze způsobů dodání Zboží. AuPortal nabízí následující možnosti dodání Zboží, a to:

a) osobní vyzvednutí Zboží Klientem na jedné z Provozoven, které není zpoplatněno; Klient je povinen si v tomto případě vyzvednout jím objednané Zboží do dvou (2) pracovních dnů od doručení Akceptace a/nebo doručení (předání) Potvrzení objednávky, nedohodne-li se jinak s AuPortal, 
b) přeprava Zboží prostřednictvím České pošty ve formě cenného psaní nebo cenného balíku (dále také jen jako „Zásilka“), a to pouze v rámci České republiky, doručování do zahraničí není možné (případně jen na základě individuální dohody mezi Klientem a AuPortal).

6.3. V případě přepravy Zboží prostřednictvím České pošty je Zásilka ze strany AuPortal pojištěna, a to v plné výši Ceny Zboží, které je v Zásilce. Poplatky (náklady) za přepravu Zboží zahrnují poštovné, balné a pojištění Zásilky a jsou závislé na hodnotě Ceny Zboží (na jiných místech těchto VOP také jen jako „Poplatky za dodání Zboží“). Aktuální Poplatky za dodání 
Zboží jsou následující:

a) 95,- Kč při Ceně Zboží do 10.000,- Kč včetně,
b) 125,- Kč při hodnotě zboží 10.001 - 20.000.- Kč,
c) 145,- Kč při hodnotě zboží 20.001 - 40.000.- Kč,
d) 205,- Kč při hodnotě zboží 40.001 - 100.000.- Kč,
e) 395,- Kč při hodnotě zboží 100.001 - 250.000.- Kč,
f) 795,- Kč při hodnotě zboží 250.001 - 500.000.- Kč,
g) 1445,- Kč při hodnotě zboží 500.001 - 1.000.000.- Kč,
h) v případě, že je cena zboží vyšší než částka 1.000.000,- Kč, je dodání a přeprava zboží vždy řešena na základě individuální domluvy mezi AuPortal s.r.o. a klientem.

Výše uvedené Poplatky za dodání Zboží jsou splatné nejpozději společně s Cenou Zboží.

6.4. V případě úhrady Ceny Zboží bezhotovostním převodem na Účet AuPortal je součástí Zásilky rovněž daňový doklad vystavený AuPortal (k tomu rovněž viz čl. 7.9. těchto VOP).

6.5. Klient při uzavření Smlouvy a zvolení dodání Zboží prostřednictvím České pošty určí místo dodání Zboží. Pokud Klient nezvolí místo dodání Zboží, je jím fakturační adresa Klienta.

6.6. Klient je povinen zkontrolovat, zda Zásilka Zboží nebyla při přepravě poškozena, a to vždy přímo před dopravcem při jejím přebírání. V případě, že je obal Zásilky jakkoli zjevně mechanicky poškozený (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený atp.) či zjevně došlo ke ztrátě části obsahu zásilky Zboží, je nutné tyto skutečnosti reklamovat u dopravce. O rozsahu poškození, příp. částečné ztrátě obsahu Zásilky, je dopravce povinen ihned sepsat protokol o škodě. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do Zásilky nemusí Klient zásilku od dopravce převzít.

6.7. Převzetí Zboží stvrzuje Klient podpisem na průvodním dokladu dopravce, kdy takovým podpisem Klient stvrzuje, že Zásilka Zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a bere tak na vědomí, že na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6.8. V případě jakýchkoliv problémů s dopravcem je Klient povinen kontaktovat AuPortal prostřednictvím e-mailu info@auportal.cz. V takovém případě je Klient povinen uvést číslo objednávky, popsat problém a uvést kontakt na sebe (tj. na Klienta).

6.9. Klient je povinen převzít objednané Zboží (k tomu však rovněž ujednání čl. 6.7. těchto VOP v případě poškození obalu), jakmile je mu dodáno ze strany AuPortal v souladu s čl. 6. těchto VOP. Nepřevezme-li Klient Zboží, přechází na Klienta nebezpečí škody a AuPortal je oprávněn od Smlouvy odstoupit a požadovat po Klientovi smluvní pokutu dle čl. 11.3. těchto VOP.

6.10. V případě, že je z důvodů na straně Klienta nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno ve Smlouvě, je Klient povinen uhradit AuPortal náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, respektive náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.11. Další práva a povinnosti Smluvních stran při přepravě Zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky AuPortal, jsou-li AuPortal vydány.

7. ÚHRADA CENY ZA ZBOŽÍ

7.1. Cenu za Zboží uhradí Klient AuPortal dle jeho volby jedním z následujících způsobů:

a) složením hotovosti na pokladně banky na Účet AuPortal,
b) bezhotovostně, a to bankovním převodem (Klient je při platbě povinen uvést variabilní symbol, pokud mu jej AuPortal sdělí), 
c) platba kartou on-line prostřednictvím platební brány The Pay,
d) v hotovosti nebo platební kartou v jedné z Provozoven AuPortal, platba kartou na Provozovně je možná,
e) v případě, že Klient zvolil jako způsob zaplacení dobírku, v hotovosti v místě určeném Klientem ve Smlouvě.

7.2. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, pokud si v rámci výběru Zboží vybere i Nenaskladněné Zboží, je úhrada Ceny za všechno v rámci jedné objednávky vybraného Zboží možná jen skrze bezhotovostní převod na Účet AuPortal.

7.3. Klient bere na vědomí, že úhrada Ceny za jím vybrané Zboží skrze dobírku je možná pouze v případě, že Cena Zboží nepřekročí částku ve výši 10.000,- Kč. V případě že si Klient zvolí úhradu Ceny Zboží dobírkou, bude mu účtován poplatek ve výši 50,- Kč.

7.4. Klient bere na vědomí, že platby v hotovosti jsou omezeny dle zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znění pozdějších předpisů, v současné době na částku ve výši 270.000,- Kč, kdy tato se však může měnit v závislosti na změnách právních předpisů v České republice (dále také jen jako „Limit“). V uvedené souvislosti bere Klient na vědomí, že v případě, že by Cena za Zboží zvolené Klientem překročila Limit, není možné provést úhradu Ceny v hotovosti, ale pouze bezhotovostně. Platba v cizí měně se pro účely těchto VOP přepočte na koruny české směnným kursem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou a platným ke dni provedení platby. Do Limitu se započítávají všechny platby v české i cizí měně, provedené týmž Klientem vůči AuPortal v průběhu jednoho kalendářního dne.

7.5. V případě převzetí Zboží v některé z Provozoven AuPortal (osobní odběr) je možné úhradu Ceny provést pouze následovně v závislosti na výši Ceny za Klientem vybrané Zboží (jestli překračuje Limit nebo ne):

a) v hotovosti nejvýše do částky odpovídající Limitu, a
b) v případě, že Cena za Klientem vybrané Zboží překračuje Limit, bude Klientovi předáno Potvrzení objednávky, které bude obsahovat i údaje pro platbu Ceny za Klientem vybrané Zboží.
c) platební kartou bez Limitu.

V tomto případě není účtován žádný manipulační poplatek ani balné. Platba kartou se vztahuje na všechny produkty z nabídky bez rozlišení (investiční i sběratelské zlato a stříbro). 

7.6. Cena za objednané Zboží je splatná nejpozději do jednoho (1) pracovního dne ode dne Akceptace objednávky ze strany AuPortal a/nebo odeslání či předání Potvrzení objednávky ze strany AuPortal, to však s výjimkou:

a) převzetí Zboží v některé z Provozoven AuPortal v případě, že Cena nepřekračuje Limit a/nebo převzetí Zboží s úhradou Ceny skrze dobírku, kdy je Cena za objednané Zboží v těchto případech splatná nejpozději při převzetí Zboží,
b) že si tak sjednají Smluvní strany.

Pokud nebude ze strany Klienta uhrazena Cena včas, je AuPortal oprávněn od Smlouvy odstoupit (k tomu viz čl. 11.2. těchto VOP) a po Klientovi požadovat smluvní pokutu (k tomu viz čl. 11.3. těchto VOP.

7.7. V případě bezhotovostní platby (tj. bankovním převodem) je závazek Klienta uhradit Cenu za objednané Zboží splněn okamžikem připsání příslušné částky na Účet AuPortal.

7.8. AuPortal je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše Ceny, předpokládané náklady na dodání a další) požádat Klienta o dodatečné potvrzení objednávky z jeho strany (například písemně či telefonicky).

7.9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví AuPortal ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Klientovi daňový doklad – fakturu. AuPortal je plátcem daně z přidané hodnoty. Není-li dohodnuto jinak, vystaví AuPortal Klientovi daňový doklad – fakturu po uhrazení Ceny a Poplatků za dodání Zboží. Daňový doklad AuPortal Klientovi předá společně se Zbožím, je-li Zboží vyzvednuto na některé z Provozoven AuPortal a/nebo jej Klientovi zašle společně se Zbožím (doklad je součástí Zásilky).

7.10. Úplným uhrazením Ceny a Poplatků za dodání Zboží Klientem v souladu s těmito VOP a současně převzetím Zboží Klientem dochází k přechodu vlastnického práva k zakoupenému Zboží na Klienta, kdy současně přechází na Klienta nebezpečí škody na Zboží.

8. OCHRANA OBSAHU PORTÁLU A UŽIVATELSKÉHO ÚČTU

8.1. Přístupové údaje k Uživatelskému účtu (tj. uživatelské jméno a heslo) je Klient povinen zabezpečit proti ztrátě, odcizení a zneužití třetími osobami tak, aby třetí osoby nemohly neoprávněně užívat Uživatelský účet. Hrozí-li zneužití Uživatelského účtu (a tedy i dat jeho prostřednictvím dostupných) třetí osobou, je Klient povinen na to AuPortal bez zbytečného odkladu písemně upozornit. AuPortal je v takovém případě oprávněn přihlašovací údaje k Uživatelskému účtu zablokovat a vystavit (tj. zaslat Klientovi na jeho e-mailovou adresu zaregistrovanou v jeho Uživatelském účtu) Klientovi nové přihlašovací údaje pro přihlášení do Uživatelského účtu.

8.2. AuPortal si vyhrazuje právo změnit heslo pro přístup do Uživatelského účtu, a to zejména za účelem ochrany obsahu Portálu (například pokud existuje podezření na zneužití (zneužívání) přístupových údajů k Uživatelskému účtu). AuPortal je povinen Klienta o této změně informovat zasláním e-mailu na jeho e-mailovou adresu zaregistrovanou v jeho Uživatelském účtu.

8.3. AuPortal je oprávněn Uživatelský účet Klienta zrušit, a to zejména v případě, že Klient poruší své povinnosti ze Smlouvy včetně těchto VOP.

8.4. Klient není oprávněn při využívání webového rozhraní Portálu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní Portálu. Klient bere na vědomí, že AuPortal nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní Portálu a/nebo v důsledku užití Portálu v rozporu s jejich určením.

8.5. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení AuPortal, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY

9.1. AuPortal odpovídá Klientovi za to, že Zboží je ve shodě se Smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou se Smlouvou se rozumí, že Zboží má jakost a užitné vlastnosti Smlouvou požadované, AuPortal či výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané a odpovídá účelu, který AuPortal pro použití Zboží uvádí nebo pro který se Zboží obvykle používá. V uvedené souvislosti bere Klient na vědomí, že AuPortal neodpovídá za opotřebení věci způsobené jejím běžným užíváním, za vady vzniklé neodborným užíváním (zejména užíváním Zboží v rozporu s pokyny pro užívání – k tomu viz čl. 2.7. těchto VOP) nebo způsobené mechanickým poškozením či užíváním k jinému účelu, než k jakému je věc obvykle užívána.

9.2. Při osobním vyzvednutí objednaného Zboží na některé z Provozoven je Klient povinen Zboží prohlédnout a ihned AuPortal oznámit případné viditelné vady Zboží. Klient má v tomto případě právo poškozené Zboží nepřevzít. Pokud je to možné, takto podaná reklamace bude řešena obratem výměnou Zboží za nový kus.

9.3. Je-li Klient podnikatelem a při uzavření Smlouvy je zřejmé, že se koupě týká také jeho podnikatelské činnosti, uplatní se na jeho práva z vadného plnění příslušná ustanovení občanského zákoníku zejména § 2106 a násl., v ostatních případech se použijí ujednání 9.3.1. a 9.3.2. těchto VOP o právech Klienta z vadného plnění.

9.3.1. Klient je povinen uplatnit práva z vadného plnění u AuPortal bez zbytečného odkladu od zjištění vady Zboží, nejpozději v době dvaceti čtyř (24) měsíců ode dne převzetí Zboží.

9.3.2. V případě, že se v průběhu dvaceti čtyř (24) měsíců ode dne převzetí Zboží vyskytne vada, má Klient v závislosti na povaze této vady následující práva z vad:

• jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného Zboží, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z Ceny nebo právo odstoupit od Smlouvy,
• jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo právo odstoupit od Smlouvy,
• jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupení od Smlouvy,
• jde-li o vady neodstranitelné, které nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z Ceny nebo odstoupení od Smlouvy.

Klient nemá v tomto ustanovení uvedená práva, pokud Klient před převzetím Zboží o rozporu se Smlouvou věděl nebo rozpor se Smlouvou sám způsobil.

9.4. Práva Klienta vyplývající z odpovědnosti AuPortal za vady Zboží uplatňuje Klient u AuPortal písemně či osobně na adrese některé z Provozoven nebo e-mailem na adrese info@auportal.cz, pokud AuPortal Klientovi individuálně nesdělí jinak.

9.5. Při reklamaci Zboží je Klient povinen dodat AuPortal Zboží pokud možno v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu spolu s popisem vady Zboží, číslem objednávky a kopií pořizovacího daňového dokladu na adresu jedené z Provozoven.

9.6. AuPortal nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci Zboží ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Zboží potřebná k odbornému posouzení vady.

9.7. Reklamace včetně případného odstranění vady bude AuPortal vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se AuPortal s Klientem nedohodne na delší lhůtě. Bližší informace o průběhu reklamace Klient získá zasláním své žádosti na e-mail info@auportal.cz.

9.8. AuPortal je povinen vydat Klientovi písemné potvrzení o tom, kdo a kdy reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje; AuPortal je dále povinen vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

9.9. V případě, že Klientovi vznikne nárok na vrácení zaplacené Ceny za Zboží a/nebo její části, budou finanční prostředky Klientovi vráceny bezhotovostně na účet, ze kterého byla Cena Zboží Klientem uhrazena a/nebo jiný účet, který Klient za tím účelem AuPortal sdělí. Případně budou finanční prostředky vráceny Klientovi jiným způsobem na základě dohody AuPortal a Klienta. Finanční prostředky podle tohoto ustanovení budou Klientovi vráceny do čtrnácti (14) dní ode dne vzniku nároku na jejich vrácení.

9.10. V případě, že Klient využije práva na odstoupení od Smlouvy dle těchto VOP (v případech kdy mu to zákon a tyto VOP umožňují), musí AuPortal vydat vše, co mu bylo na základě Smlouvy od AuPortal dodáno. Pokud to není možné (např. Zboží bylo zničeno nebo ztraceno), musí Klient poskytnout AuPortal peněžitou náhradu odpovídající hodnotě toho, co Klient AuPortal nevrátil. Pokud se jedná o Zboží, které je poškozeno částečně, může AuPortal uplatnit u Klienta právo na náhradu škody. Nárok na peněžitou náhradu škody je AuPortal oprávněn započíst vůči nároku Klienta na vrácení Ceny.

9.11. Na Cenu, která má být Klientovi vrácena, může AuPortal navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží.

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY V PŘÍPADĚ, ŽE JE KLIENT SPOTŘEBITELEM

10.1. V případě, že je Klient ve vztahu k AuPortal na základě Smlouvy spotřebitelem, vztahují se na něj ustanovení tohoto článku těchto VOP.

10.2. Klient bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Klient není oprávněn od Smlouvy odstoupit podle tohoto článku 10. těchto VOP, pokud:

a) byla Smlouva uzavřena Klientem osobně – v některé z Provozoven AuPortal (tj. nikoliv za pomoci prostředků komunikace na dálku),
b) je předmětem Smlouvy koupě Zboží, které je vyrobeno z drahého kovu (jeho Cena tudíž určena v závislosti na výchylkách finančního trhu - k tomu viz i čl. 1.10. a čl. 4.7. těchto VOP) a Smlouva byla uzavřena za pomoci prostředků komunikace na dálku (E-shop, telefon či e-mail). Pokud se tento důvod nemožnosti odstoupení od Smlouvy týká jen části Zboží, týká se nemožnost odstoupení od Smlouvy rovněž jen dané části Zboží.

10.3. Klient, který je spotřebitelem ve vztahu k AuPortal na základě Smlouvy, jejímž předmětem je dodání Zboží, má právo od Smlouvy odstoupit do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží s výjimkou případů uvedených v čl. 10.2. těchto VOP. Takové odstoupení od Smlouvy musí být AuPortal prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží, a to na adresu některé z Provozoven AuPortal a/nebo na adresu elektronické pošty AuPortal info@auportal.cz. Vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy je dostupný zde (.DOCX) nebo zde (.PDF).

10.4. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 10.3. těchto VOP se Smlouva od počátku ruší. Zboží musí být AuPortal Klientem vráceno do čtrnácti (14) dnů od odeslání odstoupení od Smlouvy AuPortal. Náklady na vrácení Zboží AuPortal nese sám Klient. Zboží musí být AuPortal vráceno nepoškozené a neopotřebené, a je-li to možné, v původním obalu.

10.5. Po vrácení Zboží Klientem dle čl. 10.4. těchto VOP je AuPortal oprávněn provést přezkoumání vráceného Zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené Zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

10.6. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 10.3. těchto VOP vrátí AuPortal Klientovi nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení Smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Smlouvy přijal, stejným způsobem. AuPortal vrátí Klientovi přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Klient souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže Klient zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání Zboží, který AuPortal nabízí, vrátí AuPortal Klientovi náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží. V uvedené souvislosti však Klient bere na vědomí a souhlasí, že odstoupí-li Klient od Smlouvy, AuPortal není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Klientovi dříve, než mu Klient Zboží předá nebo prokáže, že Zboží AuPortal odeslal.

10.7. Klient bere na vědomí, že pokud Zboží vrácené Klientem bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká AuPortal vůči Klientovi nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je AuPortal oprávněn jednostranně započíst proti nároku Klienta na vrácení přijatých peněžních prostředků ze strany AuPortal.

11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

11.1. AuPortal má právo odstoupit od Smlouvy do okamžiku dodání Zboží Klientovi. K odstoupení od Smlouvy obvykle přistoupí jen za výjimečných okolností, kterými je například skutečnost, že Zboží je z jakéhokoliv důvodu nedostupné; pokud Klient v minulosti porušil své povinnosti vůči AuPortal, zejména nepřebral či nezaplatil dříve objednané zboží; údaje o Klientovi nebo místě dodání jsou zavádějící, chybné nebo neúplné. V případě nedostupnosti Zboží bude AuPortal kontaktovat Klienta za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Klient již zaplatil část nebo celou cenu za objednané Zboží, bude mu tato částka vrácena stejným způsobem, kterým ji Klient AuPortal uhradil a/nebo bezhotovostně na účet sdělený AuPortal Klientem, a to do čtrnácti (14) dní.

11.2. AuPortal je rovněž oprávněn od Smlouvy s Klientem odstoupit pokud:

a) Klient neuhradí včas AuPortal Cenu Zboží a/nebo Poplatky za dodání Zboží, a/nebo
b) nevyzvedne si ve lhůtě stanovené těmito VOP Zboží na Klientem zvolené Provozovně a/nebo si Zboží nepřevezme, je-li mu dodáváno jako Zásilka.

11.3. V případě, že AuPortal odstoupí od Smlouvy dle čl. 11.2. těchto VOP, je Klient povinen AuPortal uhradit smluvní pokutu, a to ve výši 10 % Ceny Zboží, která je splatná do patnácti (15) dnů ode dne doručení výzvy k úhradě ze strany AuPortal. Svůj nárok na smluvní pokutu je AuPortal oprávněn jednostranně započíst vůči pohledávce Klienta na vrácení Ceny za Zboží, pokud již byla Klientem uhrazena. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok AuPortal požadovat po Klientovi náhradu škody způsobené mu Klientem.

11.4. Odstoupení od Smlouvy musí být písemné. Smlouva zaniká k okamžiku doručení oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.

11.5. Je-li společně se Zbožím poskytnut Klientovi dar, má se za to, že je darovací smlouva mezi AuPortal a Klientem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového daru účinnosti a Klient je povinen spolu se Zbožím AuPortal vrátit i poskytnutý dar.

12. ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1. Ochrana osobních údajů Klienta, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

12.2. Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (např. při objednávce v E-shopu, při registraci, ve svém Uživatelském účtu apod.) uvádět správně a pravdivě. Klient má právo být informován, jaké údaje o něm jsou evidovány, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Osobní údaje Klienta nebudou AuPortal bez předchozího souhlasu Klienta předávány třetím osobám. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

12.3. AuPortal pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby Klientů a analýz tržního postavení AuPortal využívá zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz. V případě, že s tím Klient vyjádří souhlas bude AuPortal tomuto provozovateli pro tyto účely předávat informace o zakoupeném Zboží a e-mailovou adresu Klienta. Osobní údaje Klienta nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu „Ověřeno zákazníky“ může Klient kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky Klient nebude dotazník dále zasílán.

12.4. Podrobnosti o rozsahu zpracovávaných údajů a účelu jejich zpracování jsou popsány v samostatném dokumentu Zásady ochrany osobních údajů.

12.5. Uzavřením Smlouvy Klient bere na vědomí, že AuPortal je dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, oprávněn zasílat na sdělenou e-mailovou adresu Klienta a/nebo jinak registrovanou v Uživatelském účtu Klienta obchodní sdělení. Klient může souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely kdykoliv odvolat pomocí odkazu uvedeného v každém takovém sdělení nebo prostřednictvím odpovědi na e-mailovou adresu, z níž obchodní sdělení obdržel.

12.6. V případě, že by se Klient domníval, že AuPortal provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu se zákonem a/nebo GDPR, může požádat AuPortal o vysvětlení nebo požadovat, aby AuPortal odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Klienta podle předchozí věty shledána oprávněnou, AuPortal odstraní závadný stav bez zbytečného odkladu. Nevyhoví-li AuPortal žádosti, má Klient právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

13. DORUČOVÁNÍ

13.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence musí být druhé Smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. AuPortal Klientovi doručuje na e-mailovou adresu uvedenou jím v objednávce a/nebo registrovanou v jeho Uživatelském účtu a/nebo sdělenou AuPortal prostřednictvím telefonu a/nebo se jedná o e-mailovou adresu, ze které Klient učinil objednávku vůči AuPortal.

13.2. Zpráva je doručena:

• v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
• v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem (popřípadě též odepřením převzetí zásilky),
• v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

14. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

14.1. V případě, že je Smlouva uzavřena s použitím prostředků komunikace na dálku, Klient souhlasí s jejich použitím. Náklady vzniklé Klientovi při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy si hradí Klient sám. Náklady vzniklé AuPortal s použitím prostředků komunikace na dálku si hradí sám AuPortal a po Klientovi nejsou požadovány.

14.2. Tyto VOP vstupují v účinnost dnem 25.5.2022. Aktuální změny těchto VOP jsou k dispozici na www.auportal.cz/obchodni-podminky. Klient je vázán zněním podmínek platném ke dni uzavření Smlouvy.

14.3. Ustanovení odchylná od těchto VOP je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1. Odesláním závazné objednávky dle ustanovení čl. 4.7. těchto VOP a/nebo uhrazením Ceny na základě Potvrzení objednávky (k tomu zejména čl. 5. těchto VOP) Klient stvrzuje, že se s těmito VOP a se Zásadami na ochranu osobních údajů seznámil a bez výhrady s nimi souhlasí.

15.2. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak Smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem (zejména občanským zákoníkem) a k projednání případného sporu je v prvním stupni příslušný obecný soud AuPortal a/nebo soud v jeho obvodu se nachází obecný soud AuPortal. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

15.3. Na Klienta, který není spotřebitelem, se nevztahují ta ustanovení VOP, která jsou projevem ochrany spotřebitele v právních normách, to rovněž zejména ustanovení čl. 10. těchto VOP.

15.4. V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení těchto VOP a/nebo Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních smluvních ujednání. Smluvní strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost pro to, aby neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení bylo nahrazeno takovým ustanovením platným, účinným a vykonatelným, které v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický účel zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením. To samé platí i pro případ smluvní mezery.

15.5. Mimosoudní vyřizování stížností Klientů, kteří jsou spotřebiteli, zajišťuje AuPortal prostřednictvím e-mailové adresy info@auportal.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Klienta zašle AuPortal na e-mailovou adresu Klienta, kterou má Klient registrovanou v Uživatelském účtu a/nebo z níž Klient poslal stížnost a/nebo objednávku a/nebo se jedná o adresu sdělenou AuPortal prostřednictvím telefonu a/nebo se jedná o e-mailovou adresu, ze které Klient učinil objednávku vůči AuPortal.

15.6. V případě, že dojde ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, je Klient, který je spotřebitelem, oprávněn dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, využít mimosoudního řešení spotřebitelského sporu ze Smlouvy uzavřené s Klientem. Oprávněným subjektem k mimosoudnímu řešení spotřebitelského sporu je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Klient rovněž může využít platformu Evropské komise pro řešení sporů on-line na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

AuPortal je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění. Jinému povolování činnost AuPortal nepodléhá. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Vedle toho je AuPortal registrován u puncovního úřadu pod číslem 9885 (byla zavřená dohoda s Puncovním úřadem o umožnění internetových kontrolních nákupů).

15.7. Kontaktní údaje AuPortal:

Provozovny AuPortal: AuPortal s.r.o.: 1) na adrese Myslíkova 284/32, 120 00 Praha 2 (vchod do prodejny je z Karlova náměstí), (2) na adrese Dům pánů z Lipé, nám. Svobody 17, 602 00 Brno

adresy pro doručování: stejné jako adresy Provozoven
adresa elektronické pošty včetně reklamací: info@auportal.cz 
telefon: +420 227 044 000

15.8. Klient je povinen písemně informovat AuPortal o každé změně své e-mailové adresy nebo jiných identifikačních a kontaktních údajů.

15.9. Smlouva mezi AuPortal a Klientem a veškeré její změny musí mít písemnou formu (tato forma je pro účely Smlouvy a těchto VOP zachována i v případě komunikace mezi Smluvními stranami pomocí elektronických prostředků komunikace na dálku, tj. zejména prostřednictvím e-mailových zpráv).

 

V Praze dne 25.5.2022

Cookies

Naše společnost používá soubory cookie ke správnému fungování vašeho oblíbeného e-shopu, k přizpůsobení obsahu stránek vašim potřebám, ke statistickým a marketingovým účelům. Kliknutím na tlačítko přijímám nám udělíte souhlas s jejich sběrem a zpracováním a my vám poskytneme ten nejlepší zážitek z nakupování.

Vaše nastavení souborů cookie

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookie v souladu s vlastními preferencemi a později podrobněji nastavit nebo kdykoli vypnout v patičce webu.

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí.

Personalizaci provádíme na základě vámi prohlíženého zboží. Dále pak upravujeme zobrazovaný obsah podle toho, co vás zajímá.

Tyto cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a za pomoci získaných dat pak můžeme zlepšovat zážitek z nakupování našim zákazníkům.

Tyto cookies jsou využívány reklamními a sociálními sítěmi včetně Googlu pro přenos osobních údajů a personalizaci reklam, aby pro vás byly zajímavé.