ZLATO

32 350,80 Kč/oz 1 287,00 $/oz
0,14%

STŘÍBRO

451,96 Kč/oz 17,98 $/oz
0,61%

CZK/USD

25,14 Kč/USD
0,08%

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou součástí každé uzavřené smlouvy mezi společností AuPortal s.r.o., IČ: 29036071, DIČ: CZ29036071, se sídlem Anglická 82/26, 120 00 Praha 2, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 161728 (dále jen „AuPortal“) a jakýmkoliv dalším subjektem, jakožto smluvní stranou.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami do 31.12.2013 zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Pokud není smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše v platném znění. S účinností od 1.1.2014 se vztahy neupravené smluvními podmínkami řídí zákonem č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění, jakož i dalšími příslušnými právními předpisy.

Společnost AuPortal je společností prodávající investiční zlato a stříbro ve formě mincí, slitků či cihel (dále jen „Investiční produkty“) a dále je i společností vykupující Investiční produkty specifikované v Ceníku dostupném na internetových stránkách společnosti www.auportal.cz.

Uzavřením kupní smlouvy na základě objednávky klienta učiněné v souladu s těmito obchodními podmínkami, se společnost AuPortal zavazuje dodat klientovi konkrétní Investiční produkt a převést na klienta vlastnické právo k Investičnímu produktu a klient se zavazuje zaplatit kupní cenu a Investiční produkt převzít.

Uzavřením smlouvy o výkupu Investičních produktů na základě objednávky klienta učiněné v souladu s těmito obchodními podmínkami, se společnost AuPortal zavazuje převzít Investiční produkty a zaplatit za ně klientovi výkupní cenu a klient se zavazuje Investiční produkty dodat.

Vymezení pojmů

 • Klientem se rozumí každá osoba, která uzavřela smlouvu s AuPortal.cz.
 • Spotřebitelská smlouva je smlouva, kterou se spotřebitelem uzavírá podnikatel.
 • Podnikatelem je každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.
 • Klient spotřebitelnebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
  • Klient, který není spotřebitelem, je každý člověk, který v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Objednávat zboží je možno následujícími způsoby:
 • objednávkovým formulářem přes internet
 • e-mailem
 • telefonicky
 • osobně
 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.auportal.cz jsou závazné. Odesláním objednávky, prostřednictvím objednávkového formuláře, stvrzuje klient, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, jakož i s platebními a dodacími podmínkami a reklamačním řádem.
 2. K objednání vybere klient konkrétní zboží, řádně vyplní objednávkový formulář (veškeré formulářem předepsané údaje a náležitosti) a objednávku odešle.
 3. Je-li klient spotřebitel, vzniká smluvní vztah až následnou akceptací ze strany společnosti AuPortal, která potvrzuje předchozí objednávku odeslanou klientem. AuPortal neprodleně e-mailem zašle klientovi akceptaci na klientem určený e-mail, čímž osvědčí vznik smluvního vztahu. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
 4. Není-li klientem spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží klientem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu společnosti AuPortal klientovi s tímto jeho návrhem.
 5. V případě, že je smlouva uzavíraná na základě telefonického hovoru, zašle následné společnost AuPortal potvrzovací e-mailu klientovi, a to bezodkladně, na e-mail, který bude klientem sdělen při telefonickém hovoru.
 6. V případě, že je smlouva uzavírána na základě e-mailové komunikace, vzniká smluvní vztah doručením akceptace objednávky klienta prostřednictvím e-mailu ze strany společnosti AuPortal zpět klientovi na jeho e-mailovou adresu, ze které byla učiněna nabídka.
 7. Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek. Klient má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně ji opravit. Před potvrzením objednávky je klient vždy informován o celkové a konečné částce k úhradě.
 8. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně klienta či společnosti AuPortal, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.

 Cena zboží a platební podmínky

Cena prodávaného a vykupovaného Investičního produktu je závislá na pohybu cen příslušného drahého kovu na trzích. Z tohoto důvodu jsou uvedené ceny pouze orientační, tj. můžou se měnit. Ceny jsou platné v době uskutečnění objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí klient pro získání zboží zaplatit. Klient má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Úplným zaplacením kupní ceny Klientem v souladu s Platebními podmínkami dochází k přechodu vlastnického práva Investičního produktu na Klienta. Úplným zaplacením kupní ceny se rozumí připsání celé částky na účet společnosti AuPortal.

 Reklamace a záruka

Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení běžným užíváním výrobků. Záruční podmínky, rozpor s kupní smlouvou a proces reklamace, uplatnění práv z odpovědnosti za vady, upravuje v podrobnostech Reklamační řád.

 Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy

Vzhledem k tomu, že společnost AuPortal nabízí Investiční produkty, jejichž cena je závislá na výchylkách finančního trhu, a to nezávisle na vůli společnosti AuPortal, nemůže zásadně klient spotřebitel v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky od smlouvy uzavřené na dálku odstoupit.

V případě že z důvodů na straně klienta nedojde k realizaci kupní smlouvy, je klient povinen uhradit jednorázově částku ve výši 10 % z celkové částky objednávky, a to do patnácti dnů ode dne výzvy k úhradě této částky ze strany společnosti AuPortal. Tímto poplatkem, budou pokryty všechny vzniklé náklady spojené s likvidací dané objednávky (jako jsou náklady na dopravu, kurzovní rozdíly, rozdíly mezi skutečnou nákupní a prodejní cenou).

V případě, že Klient nebude plnit a postupovat v souladu s Platebními podmínkami, je společnost AuPortal oprávněna od smlouvy s Klientem odstoupit. V tomto případě je Klient, jehož jednání vedlo k nerealizování kupní smlouvy, povinen uhradit jednorázově částku ve výši 10 % z celkové částky objednávky, a to do patnácti dnů ode dne výzvy k úhradě této částky ze strany společnosti AuPortal. Tímto poplatkem, budou pokryty všechny vzniklé náklady spojené s likvidací dané objednávky.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Klient uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi společnosti AuPortal po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Klient má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti klienta vymazat z naší databáze. Osobní údaje klientů jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje klientů AuPortal nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje klientů předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření společností AuPortal archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli prodejny.

 Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách společnosti AuPortal, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost dne 1.11.2013. Změny obchodních podmínek, platebního a dodacího řádu, jakož i reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

NÁKUPNÍ KOŠÍK

Nákupní košík je prázdný

KAMENNÉ PRODEJNY

více

Praha:

AuPortal s.r.o.
Myslíkova 32
(vchod z Karlova nám.)
120 00 Praha 2
+420 227 044 000

Brno:

AuPortal s.r.o.
Masarykova 34

602 00 Brno
+420 519 799 079

KALKULAČKA VÝKUPU

Spočítejte si za kolik vykoupíme Vaše nepotřebné zlomky a šperky.

VAŠE CENA:

0CZK

(0 EUR)

Napsali o nás

Napsali o nás Napsali o nás Napsali o nás Napsali o nás Napsali o nás Napsali o nás Napsali o nás Napsali o nás Napsali o nás Napsali o nás Napsali o nás Napsali o nás Napsali o nás